Contact

KIAMIA

Saskia Maeijer 

Prins Bernhardlaan 9

1111 EP Diemen


info@kiamia.nl

+31 (0) 646 117 609


Facebook: KIAMIA

Instagram: studio.kiamia


KvK: 34169113

BTW-IDnummer: NL001238174B61

Contactformulier